6.5.21

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

 Χριστός Ανέστη. 

Χρόνια πολλά.

Σύμφωνα με τις  οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για την κλιμακωτή προσέλευση και  αποχώρηση των μαθητών,  σας υπενθυμίζουμε  την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης κάθε τάξης, από τις αντίστοιχες εισόδους του κτιρίου.

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ:

8.00-8.10  Α'  & Β' ΤΑΞΕΙΣ

8.10-8.20  Γ' & Δ΄ΤΑΞΕΙΣ

8.20-8.30  Ε'& ΣΤ' ΤΑΞΕΙΣ

 

ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ:

13.15-13.25  Α'  & Β' ΤΑΞΕΙΣ

13.25-13.30  Γ' & Δ΄ΤΑΞΕΙΣ

13.30-13.35  Ε'& ΣΤ' ΤΑΞΕΙΣ

 

Παρακαλούμε να τηρηθεί ο παραπάνω σχεδιασμός για την αποφυγή συνωστισμού στην κεντρική είσοδο του σχολείου.

ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.

 Οι γονείς  / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριων  επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν ή την αντιγράφουν  σε χαρτί τα ανωτέρω πρόσωπα.

Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια / Υποδιευθυντή/τρια,.

*Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουνσε κατ’οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ και ενημερώνουν τη σχολική μονάδα.

Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΞΑΝΑ  ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ.

 ***Το Ολοήμερο και η Πρωινή Ζώνη θα λειτουργούν κανονικά.***